Blog

Diada de Cataluña 2014 en Barcelona

Stereo Rent proporcionó las pantallas de LEDs para la manifestación del 11 de septiembre en motivo de la Diada de Cataluña organizada por la Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Por tercer año consecutivo, la ANC ha contado con Stereo Rent como proveedor de pantallas de LEDs para dar cobertura en los distintos escenarios de la ciudad de Barcelona. Los manifestantes formaron una “V” humana siguiendo el curso de la Avenida Diagonal y la Gran Via de les Corts Catalanes con el vértice situado en la Plaza de les Glòries. El escenario principal de la Via Catalana 2014, estaba situado en el vértice de la “V” y contó con 2 pantallas de LEDs de 60 y 40 metros cuadrados respectivamente y el camión pantalla de 18m2. Los escenarios de la Avenida Diagonal y de la Gran Via tuvieron el soporte visual de un tráiler equipado con una pantalla de LEDs de 50 metros cuadrados y 30 metros cuadrados respectivamente. El departamento técnico de Stereo Rent, junto al responsable de producción del evento consideraron la opción de los tráileres como la mejor opción debido a la gran dificultad logística de realizar este tipo de instalaciones en dos de las arterias principales de Barcelona con el tiempo limitado al corte de tráfico. Fuente imagen: Assemblea.cat. Foto de Carles Porta. 11-09-2014 

Blog

2014 Catalonia’s Day in Barcelona

Stereo Rent provided the LED screens for the September 11th demonstration in the 2014 Catalonia’s National Day organized by the Catalan National Assembly and Omnium Cultural.

Stereo Rent has been selected by the ANC as a supplier of the LEDs screens for the third year in a row.

The participants lined up in two of Barcelona’s main arteries (Avinguda Diagonal and Gran Via) to form a huge “V”, visible from aerial footage.

The main stage of the 2014 Via Catalana, was placed at the apex of the “V” and two LEDs screens of 60 and 40 meters square each and a LEDs truck screen of 18m2 were installed.

Avinguda Diagonal and the Gran Via stages had the visual support of a trailer equipped with a LEDs screen of 50 meters square and 30 meters square respectively.

The technical department of Stereo Rent, together with the production manager of the event considered the option of trailers as the best solution because of the huge logistical difficulties of setting up these types of installations in two of the main arteries of Barcelona with limited time due to the traffic cut. 

Blog

Diada de Catalunya 2014 a Barcelona

Stereo Rent va proporcionar les pantalles de LEDs per a la manifestació de l’11 de setembre en motiu de la Diada de Catalunya organitzada per l’Assemblea Nacional Catalana i Omnium Cultural.

Per tercer any consecutiu, l’ANC ha comptat amb Stereo Rent com a proveïdor de pantalles de LEDs per a donar cobertura als diferents escenaris de la ciutat comtal.

Els manifestants van formar una “V” humana seguint el curs de l’Avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes amb el vèrtex situat a la Plaça de les Glòries.

L’escenari principal de la Via Catalana 2014, estava situat al vèrtex de la “V” i va comptar amb 2 pantalles de LEDs de 60 i 40 metres quadrats respectivament i el camió pantalla de 18m2.

Els escenaris de l’Avinguda Diagonal i el de la Gran Via van tenir el suport visual d’un tràiler equipat amb una pantalla de LEDs de 50 metres quadrats i 30 metres quadrats respectivament.

El departament tècnic de Stereo Rent, juntament amb el responsable de producció de l’esdeveniment van considerar la opció dels tràilers com la millor solució degut a la gran dificultat logística de realitzar aquests tipus d’instal·lacions en dues de les artèries principals de Barcelona amb el temps limitat al tall de trànsit.